Skip to main content

2020

Go Search
2020
Anunturi publice
Documente strategice
Etape în procesul de implementare
  
2020 > Pages > default.aspx  

Home 

UMF Iasi > 2020
 

Vasile AstarasoaeVIZIUNE, VALORI ŞI OPORTUNITĂŢI


Rector prof. dr. Vasile Astărăstoae

 

 

 

Obiectivele strategice şi proiectele implementate ale Universităţii “Grigore T. Popa” Iaşi vor fi simbolul unei noi ere de oportunităţi, greu de imaginat în urmă cu şapte ani. Cercetarea, educaţia de cea mai înaltă calitate, cunoaşterea şi predarea inovativă îşi vor găsi cel mai bun mediu de manifestare.

VIZIUNE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi se va dezvolta îmbinând îndelungata tradiţie de cercetare şi educaţie în domeniul medical şi al ştiinţelor vieţii cu oportunităţile şi provocările lumii moderne. Va fi o instituţie în permanentă dezvoltare, orientată către spaţiul internaţional şi sustenabilă din punct de vedere financiar, abordând noi oportunităţi pe măsură ce acestea apar, rămânând fermă şi consecventă în direcţiile sale esenţiale. Universitatea va oferi un mediu intelectual vibrant care va motiva şi va satisface personalul, va stimula dezvoltarea personală şi profesională a studenţilor şi va fi implicată în comunitate, generând un simţ al mândriei faţă de contribuţia noastră la societatea contemporană.

VALORILE LA CARE NE RAPORTĂM

1.       Căutăm excelenţa în tot ceea ce facem

 Îndeplinirea viziunii propuse va presupune ca întreaga comunitate universitară să adere celor mai înalte standarde intelectuale şi etice în activitatea de predare şi învăţare, în activitatea de cercetare şi de formare pentru cercetare, precum şi în desfăşurarea tuturor activităţilor noastre profesionale.

2.       Încurajăm inovaţia, creativitatea şi vizionarismul

 Caracteristicile centrale ale Universităţii legate de activitatea de cercetare intensă şi de educaţia de înalt nivel, într-o gamă amplă de discipline, depind de angajamentul comun asumat de a încuraja crearea de cunoaştere ştiinţifică nouă şi de a pregăti studenţii noştri pentru a avea un impact pozitiv asupra comunităţii.

3.      Respectăm drepturile şi responsabilităţile libertăţii de cercetare şi exprimare

 Spiritul ştiinţific riguros, onest şi neinfluenţabil se află în centrul tradiţiilor academice şi va fi reflectat în întregul nostru demers legat de activitatea de cercetare, cunoaştere, educaţie şi management.

4.      4. Acţionăm cu corectitudine, integritate şi responsabilitate

 

Universitatea susţine justiţia socială, egalitatea de şanse şi diversitatea culturală, căutând să implementeze toate acestea în cadrul activităţilor pe care le desfăşoară şi al relaţiilor pe care le întreţine.

5.      5.    Colaborăm cu comunităţile de la nivel local, naţional şi internaţional

 

Universităţile există graţie voinţei comunităţilor din care fac parte. Modelarea, recunoaşterea şi reacţia la nevoile şi aşteptările comunităţii sunt esenţiale pentru obligaţiile reciproce care apar din această relaţie, la nivel intern sau internaţional. Vom oferi leadership şi servicii în egală măsură, urmărind obiective comune alături de instituţiile de stat, de industrie şi de comunitate. Ne vom asigura că activităţile noastre sunt responsabile şi relevante pentru priorităţile de la nivel regional, naţional şi global şi că sunt desfăşurate într-un mediu de erudiţie, descoperire ştiinţifică şi bună cetăţenie.

 O UNIVERISITATE A OPORTUNITĂŢILOR

Principiile de diversitate, echitate şi dreptate socială sunt valori centrale ale Universităţii. În calitate de instituţie publică al cărei rol este să furnizeze educaţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi îşi reafirmă angajamentul faţă de dreptatea socială, şanse egale şi diversitate culturală.

De asemenea, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi oferă o gamă largă de burse pentru a-i ajuta pe studenţii remarcabili, dar dezavantajaţi, să devină absolvenţi, oferindu-le oportunitatea să îşi împlinească potenţialul şi să aducă importante contribuţii pentru comunitate.

Dacă o mare parte din impactul crizei financiare globale rămâne în afara controlului nostru, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi are potenţialul de a-şi consolida actuala poziţie de lider în sectorul furnizorilor de învăţământ superior la nivel naţional şi de a valorifica punctele forte ale României şi ale Iaşului în context european.

Astfel, Universitatea „Grigore T. Popa” Iaşi devine o universitate multiculturală, multinaţională, plurilingvistică, promovând valori ale nediscriminării şi susţinând grupurile vulnerabile.

Universitatea noastră este singura din peisajul universitar est-european care a introdus în curriculă cursuri de nondiscriminare în sistemul de sănătate.

PRINCIPIILE DEZVOLTĂRII STRATEGICE

Avem încă multe provocări de înfruntat, trebuie să profităm de oportunitatea de a realiza următoarele obiective cheie:

·         Adoptarea unui obiectiv pe termen lung axat pe obţinerea recunoaşterii la nivel internaţional a statutului de universitate de cercetare importantă;

·         Asumarea unui angajament de dezvoltare semnificativă a performanţei noastre în cercetare şi a reputaţiei, un angajament care va sta la baza abordării şi luării deciziilor;

·         Crearea unei comunităţi universitare care prosperă cu adevărat în cercetare şi inovare, cu rezultate materializate în publicaţii, lucrări originale, performanţă, idei originale şi dezvoltarea potenţialului comercial al activităţilor noastre;

·         Pătrunderea cercetării şi inovării în fiecare aspect al Universităţii, de la predare la experienţa studenţilor şi interacţiunea noastră cu comunitatea;

·         Concentrarea pe excelenţa în educaţie şi pe o experienţă pozitivă a studenţilor;

·         Creşterea semnificativă a angajamentului nostru faţă de educaţia postuniversitară (Cursuri universitare de cercetare şi Cursuri postuniversitare);

·         Continuarea creşterii economice durabile în ceea ce priveşte veniturile, printr-o creştere viitoare a numărului de studenţi, asigurând garantarea de fonduri suplimentare pentru investiţii în vederea realizării acestei viziuni;

·         Perceperea şi prezentarea noastră ca fiind mereu parte din comunitate şi din economie: nişte contribuabili independenţi, dar vitali în politica publică, justiţia socială şi dezvoltarea economică;

·         Susţinerea acestor obiective prin reorientarea şi modernizarea proceselor şi serviciilor noastre.


 

Dana DrugusUNIVERSITATEA “GRIGORE T. POPA” -DIN TRECUT ÎN PREZENT, DIN PREZENT ÎN VIITOR

Director general administrativ, ec. Dana Drugus

 


 
În anul 2006 am pornit la un drum pe care îl estimam a fi complicat, anevoios uneori, dar nu şi imprevizibil. Direcția Administrativă a unei instituții de calibrul Universității de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" poate fi un serviciu de rutină, dacă misiunea pe care ți-o asumi este supraviețuirea, menținerea "pe linia de plutire" a instituției. Sau poate cere cu mult mai mult: curajul de a avea o viziune clară a viitorului instituției şi puterea, tenacitatea de a transpune în faptă această viziune.

La Universitatea "Grigore T. Popa" ne interesează timpul şi nu timpurile.

Indicatorii financiari din cei şapte ani pe care i-am parcurs la conducerea Direcției Administrative demonstrează că pe timp de criză economică se poate creşte la fel de bine sau mai bine decât pe vârf de creştere economică națională. De ce? Din simplul motiv că la Universitatea "Grigore T. Popa" autonomia universitară nu  este  o  sintagmă vidă  de  conținut. În  condițiile în  care  suma  alocată de  la  Ministerul Educației acoperă, în medie, doar 37% din veniturile anuale ale Universității, iar restul resurselor financiare provin din venituri proprii si autofinanțare, putem vorbi cu adevărat de autonomie universitară, din punct de vedere economic. Universitatea "Grigore T. Popa" a ştiut nu doar "să stea bine pe picioare" din punct de vedere economico-financiar, dar a fost capabilă şi să crească, într-o dinamică pe care cifrele o exprimă cel mai bine:

              Am pornit de la cca. 5.500 de studenți, am ajuns la 8.600 de studenți;

              Am pornit de la 760 de studenți străini, am ajuns la 2.100 de studenți străini;

              Am pornit de la 230 de rezidenți pe an de studiu, am ajuns la 650 de rezidenți pe an de studiu;

              Am pornit de la venituri realizate anual de   9,8 milioane de euro, am ajuns la venituri realizate anual de 20,2 milioane de euro;

              Am pornit de la un contract instituțional anual de 6,6 milioane de euro, am ajuns la un contract institutional anual de 10,5 milioane de euro;

              Am pornit de la lichidități în conturi de  0,9 milioane de euro, am ajuns la lichidități în conturi de

17,5 milioane de euro;

              Am pornit de la proiecte PRE Aderare în valoare de   0,2 milioane de euro, am ajuns la proiecte POST Aderare de 55 milioane de euro;

              Am pornit desfăşurarea activității de cercetare ştiințifică prin proiecte în valoare anuală de 0,8 milioane de euro, am ajuns să derulăm de proiecte în valoare anuală de 3,2 milioane de euro.

 Acestea sunt principalele repere care descriu drumul urmat de Universitatea de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa" în ultimii şapte ani, drumul de la trecut la prezent, parcurs prin forțe proprii şi cu adevărat conform principiului autonomiei universitare.

 Ce facem mai departe? Cum arată drumul din prezent în viitor pentru U.M.F. Iaşi?

 Răspunsul este simplu: viitorul arată aşa cum vrem noi să-l vedem, aşa cum îl imaginăm şi aşa cum vom avea puterea şi perseverența de a-l realiza.

Rezultatele din ultimii şapte ani ne dau dreptul să privim cu încredere în viitor şi ne obligă să punem la punct  o  strategie  de  dezvoltare  îndrăzneață. O  strategie  care    ne  consolideze  poziția  câştigată  în decursul acestor ani, dar mai ales să ne asigure flexibilitatea în alegerea domeniilor de interes ale viitorului, flexibilitate generată de soliditatea mecanismului de dezvoltare.

După parcurgerea tuturor etapelor de evaluare şi ierarhizare națională, finalizate prin acreditarea tuturor direcțiilor  de   studiu   propuse,  a   urmat   evaluarea  internațională  realizată  de   European  University Association – Institutional Evaluation Programme (EUA - IEP). Universitatea a parcurs etapele de evaluare conform criteriilor de calitate ale organizației europene, iar raportul Comisiei de Evaluare EUA - IEP va deveni public în luna decembrie 2012. Concluziile raportului au fost deja prezentate în fața comunității academice de către membrii comisiei şi sunt mai mult decât încurajatoare.

 Acum şi nu mai târziu - când avem capacitatea instituțională certificată de toate forurile importante din țară şi din Europa -, ACUM este momentul să valorificăm prezentul prin construirea unei strategii instituționale pe termen mediu, care să ne asigure:

              Consolidarea poziției câştigate în clasamentul național;

              Implementarea recomandărilor şi  consolidarea punctelor  tari  subliniate de  forurile  academice europene;

              Pregătirea instituțională pentru procese cât mai flexibile în alegerea parteneriatelor, direcțiilor de cercetare, domeniilor de interes ştiințific, metodelor educaționale, în exploatarea patrimonială şi gestionarea resurselor umane şi financiare ale Universității;

              Construirea unui brad internațional al Universității de Medicină şi Farmacie "Grigore T. Popa";

              Întărirea capacității instituționale pentru a face față oricăror eventuale procese abrupte impuse de factori externi Universității, cum ar fi: schimbări legislative, schimbări de strategii la nivel național, schimbări de parteneriate internaționale, schimbări de politici europene pentru învățământ, schimbări în piața muncii europene etc.

 

Am dovedit în ultimii şapte ani că suntem capabili de reforme profunde - iar acesta un element în plus care să ne dea încredere în viabilitatea schimbărilor din viitor. Este absolut necesar să nu uităm în nici un moment că Universitatea a parcurs procese de reformă importante, concretizate prin:

              Existența unui sistem de alegeri liber şi deschis întregii comunități academice, încă din anul 2008;

              Reorganizarea pe principii de eficiență managerială a structurii anului universitar, implementarea unui sistem integrat de întocmire a statelor de funcții, a unui sistem integrat de exploatare a resurselor  financiare,  precum   şi   a   unui   sistem   integrat   de   gestionare  a   studenților  şi   a documentelor de studii;

              Implementarea sistemului  de  calitate  ISO  9001:2008,  completat  cu  succes  de  standardele  de calitate reglementate prin Ordinul 946 al Ministerului de Finanțe, care desăvârşeşte Sistemul de Control Managerial Intern;

              Implementarea  procedurilor  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale,  alături  de  evaluarea activității susținute pe criterii de performanță, ambele reflectate în nivelul de salarizare;

              Implementarea sistemului de evaluare a cunoştințelor în sistemul examenelor unice;

              Implementarea  sistemului  de  verificare  prin  scanare  şi  generare  rezultat  în  fața  studentului, candidatului sau rezidentului;

              Reorganizarea activitaților în  slujba  studenților:  realizarea  clasamentelor încă  din  luna  august pentru parcurgerea procedurilor de cazare, înscriere la studii, întocmire de contracte de studii, întocmire de contracte de cazare, realizare a distribuție pentru burse;

              Transparentizarea proceselor administrative: proces de cazare on-line, situații şcolare electronice, situatii financiare ale studenților on-line, încasări şi plăți electronice, afişarea datelor administrative pe pagina individuală a studenților în platforma de e-learning.

Iar toate aceste procese de reformă s-au derulat

              fără diminuări de salarii, dar cu creşteri ale veniturilor;

              fără restrângere de resurse, dar cu dezvoltare patrimonială;

              fără îngrădirea mobilităților, ci mai ales cu încurajarea lor, prin Decizia 1132;

              fără refuzarea parteneriatelor, dar prin dezvoltarea relațiilor internaționale academice;

              fără birocrație excesivă, dar prin integrarea sistemelor informatice în sistemul de management.

Aşadar, utilizând valorile tradiționale şi exploatând resursele patrimoniale, umane şi financiare  acumulate, alaturi de instrumentele actuale de dezvoltare (parteneriate cu autoritățile locale, parteneriate cu mediul privat, instrumente bancare de valorificare a resurselor financiare, strategii, indicatori, rezultate cuntificabile) avem toate datele şi instrumentele necesare pentru a putea creiona în detaliu imaginea Universității “Grigore T. Popa” în anul 2020. Nu vorbim de vise, de proiecții utopice în viitor, ci de proiecte concrete, detaliate, cu sursă de finanțare declarată şi termene de execuție precizate.

Prin  cele  20  de  proiecte pe  care  vi  le  propunem, Universitatea "Grigore T.  Popa"  se  pregăteşte a  se desăvârşi ca o instituție academică de nivel european care:

              respectă standardele europene de calitate în procesul educațional şi de evaluare;

              asigură  o  bază  materială  modernă,  generoasă  şi  multifuncționala, capabilă    funcționeze pe principii de autofinanțare;

              dezvoltă şi concentrează baze de cercetare  în centre de excelență multifuncționale, capabile de adaptare la direcțiile strategice din acest domeniu;

              dezvoltă şi susține prin acțiuni sociale şi culturale spiritul umanitar şi de voluntariat în educația viitorilor medici.

Toate rândurile de mai sus se pot rezuma într-o singură frază: traiectoria trecut - prezent şi punctul extrem de favorabil în care ne aflăm acum ne obligă să proiectăm un viitor pe măsură, care să valorifice rezultatele prezentului.

Am scris rândurile de mai sus cu încredere în viitor şi cu speranța că şi sufletele dvs. vor rezona pe aceeaşi frecvență. O strategie de dezvoltare pe termen mediu e apanajul minții, al calculelor reci şi exacte. Dar puterea, perseverența până la epuizare pentru transformarea planului în realitatea ține de inimă şi suflet.

Vă invit să studiați cele 20 de proiecte pe care vi le propunem şi să vi le imaginați. Vă invit, de asemenea, să le dezbatem şi să le prioritizăm împreună. Dar mai ales vă rog să strângem rândurile în fața provocărilor care  ne  aşteaptă  şi    muncim  împreună,  pentru  ca,  în  2020,    putem  sărbători  tot  împreună  o Universitate aşa cum cu toții ne-o dorim: puternică, prestigioasă, prosperă.

Dragos PieptuUNIVERSITATEA ”GRIGORE T. POPA” 2020


P
rorector conf. dr. Dragoş Pieptu

    

Stimati colegi,

Venim în faţa dumneavoastră cu o propunere: “Universitatea Grigore T. Popa 2020”.

După anii în care am fost preocupaţi de a asigura capacitatea de subzistenţă, de a face investiţii minime de tranziţie, de a ne conforma evaluarilor naţionale, internaţionale şi europene, de a ne reorganiza conform

standardelor adminsitrative şi educative, de a îndeplini indicatori financiari, grade de ocupare sau de face analize de output ştiinţific pentru a îndeplini criterii sau pentru a pătrunde în varii topuri universitare, această nouă abordare poate părea surprinzătoare.

 Nu este deloc aşa. Ceea ce noi, membrii comunităţii academice din această universitate am realizat în ultimii 7 ani este extrem de important şi trebuie să fie mereu în atenţia noastră şi de aici înainte. Nu trebuie însă să ne obstrueze capacitate de analiză, sinteză, orientare şi decizie. Toţi aceşti paşi sunt realizări semnificative, dar reprezintă doar etape în clădirea temeliei pe care putem să gândim viitorul universităţii noastre.

 Autonomia universitară nu se limitează doar la cursuri, la activitatea de cercetare sau la cea clinică. Ea reprezintă cheia care ne oferă libertatea  să proiectăm viitorul Universităţii conform tradiţiei sale de 133 de ani, perfomanţelor obţinute, potenţialului corpului academic, aspiraţiilor studenţilor noştri şi în concordanţă cu evoluţia societăţii europeane şi internaţionale în care ne integrăm. Deşi atrăgătoare, libertatea de a ne consturi viitorul generează o responsabilitate cu scadenţă pe termen lung şi foarte lung, când numai realizările concrete vor conta.

 În sens restrâns, acest document poate fi privit ca suma a 20 de proiecte supuse atenţiei publice. În sens mai larg, documentul poate fi privit ca o tenativă de rebranding, foarte la modă în epoca actuală.

 În opinia mea, “Universitatea Grigore T. Popa 2020” este o schimbare de concepţie, un cu totul alt mod de a gândi viitorul instituţiei care ne-a format pe cei mai mulţi dintre noi şi în care avem şansa să lucrăm. Şi prin acţiunea noastră, a tuturor, poate fi contribuţia concretă a Universităţii noastre la oprirea alunecării Iaşului pe drumul aparent implacabil către statutul permanent de “fosta capitală culturală a României”.

 

Viitorul stă în puterile noastre. Trebuie doar să decidem dacă ni-l asumăm.

 Partener Media

 Parteneri


Iasi Fun

Ziarul de Iasi